תקנון

תקנון זה מסדיר את הגישה שלך ושימושך באתר www.roomz.co.il . “המשתמש” או “אתה” הינו המשתמש באתר. הכניסה לאתר מעידה על הסכמתך לתקנון כמו גם למדיניות הפרטיות כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתקנון. המשתמש מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה.

אנו שומרים לעצמינו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לתקן את תנאי השימוש בכל עת ומכל סיבה שהיא מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי. אתה מסכים להיות כפוף לכל השינויים כאמור. אתה אחראי לקרוא את תנאי השימוש הללו מעת לעת. המשך שימושך באתר לאחר שינוי או תיקון כאמור יהווה הסכמתך לתנאי שימוש המתוקנים.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

1. שימוש באתר

בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש המפורטים, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, שניתנת לביטול ושהינה מוגבלת, עבור גישה ושימוש באתר לצרכיך האישיים. אינך רשאי להשתמש באתר או בשירותים שלנו כדי לבנות מאגר מידע עצמי או עבור כל שימוש מסחרי.

כניסתך לאתר ו/או שימושך בשירותים מהווים אישור לכך שהינך בן 18 או שאחד מהוריך או האפוטרופוס שלך אישר מפורשות את שימושך באתר ו/או בשירותים. אינך רשאי להיכנס לאתר ולהשתמש בשירותים, אם השימוש שלך כאמור אסור על פי כל דין.

2. קישורים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתה בוחר לעשות ברשתות חברתיות.

3. תוכן

באתר כלולות המלצות שונות של בעלי האתר ושל גורמים אחרים. התוכן מוצג as is לפי ניסיון וחוויה אישית ואין לראות בהמלצות אלו התחייבות או לקיחת אחריות על מהימנות ונכונות המידע בכל רגע נתון. באתר מוצגים תכנים ותמונות מוגנות בזכויות יוצרים. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל ולהפיץ תוכן זה.

4. תגובות

הינך רשאי להשאיר תגובות באתר. אתה מתחייב שלא להשאיר תגובות שרשומות בשפה שאינה נאותה או פוגענית, לרבות השמצות, קללות, הכפשות וכיוצא מזה. אנו רשאים למחוק תגובות לפי שיקול דעתנו הבלעדי וכן אנו שומרים לעצמנו את הזכות להחליט באם לענות על התגובות.

5. גילוי נאות

באתר עשוי להיעשות שימוש בקבצי cookies. המידע שנשמר הוא אנונימי ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר, הכל כפי שמפורט במדיניות הפרטיות.

6. קניין רוחני

האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ו/או משתמשים כאמור לעיל, הינם קניינה הבלעדי של בעלי האתר או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו והם מוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. חוץ מכפי שהותר כאן במפורש, אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע באתר. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב באתר או בשירותים. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.

7. פרטיות

אנחנו אוספים מידע שאתה מוסר בעת הרישום לאתר ו/או בעת השימוש באתר או בשירותים, לרבות מידע שייתכן ויזהה אותך אישית או שיגדיר את תחומי העניין שלך (להלך “המידע“). אנחנו רשאים להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא תתוקן מעת לעת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

8. הגבלת אחריות

שימושך באתר ו/או בשירותים הינם לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי שימוש אלו. האתר בכללותו, לרבות כל מידע המופיע בו מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על האתר, השירותים או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) לגבי הדיוק, האמינות, או ביצועיהם של האתר, השירותים או התוכן; או (ב) שהאתר, השירותים ו/או התוכן יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.

ישנם מקורות רבים לתוכן המופיע באתר ו/או בשירותים. אנחנו משתדלים שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין לחברה כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה. איננו מבטיחים שהתוכן באתר ו/או בשירותים יהיה מדויק, שלם, מהימן, עדכני או ללא שגיאות. איננו אחראים לכל תוכן שאינו מדויק או שהינו מוטעה. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. כל עצה או מידע, הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבל מהחברה לא ייצרו כל אחריות לחברה, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאים אלו. במידה ותסתמך על כל עצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותך הבלעדית.

החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר או בשירותים שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע מהשתתפות או הורדת חומרים מהאתר או בקשר איתו ו/או בקשר לשירותים. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי האתר ו/או השירותים, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.

בעלי האתר לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש באתר ובשירותים או הקשור אליהם. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בכדי להשתמש באתר. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש באתר, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש באתר או בשירותים או מכל תוכן המועלה באתר או בשירותים, או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו.

9. שיפוי

אתה מתחייב לשפות את החברה ועובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרה של תנאים אלו על ידיך או על ידי כל מי שמשתמש במחשב שלך (ב) מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש שלך, ניסיון שימוש שלך (או חוסר יכולת להשתמש) באתר ו/או בשירותים, לרבות כל עסקה שאתה מנהל באתר; ו-(ג) מכל עבירה שלך על החוק או על התקנות. הנך מסכים שכל שימוש שלך באתר ו/או בשירותים יהיה בהתאם לכל דין.

10. תקופה

תקופת ההסכם תתחיל במועד שתקבל את תנאי השימוש הללו ותמשיך ללא הגבלת זמן, אלא אם היא תופסק בהתאם לתנאי השימוש האלו.

11. הוראות שונות

ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת באמצעים אלקטרוניים, לרבות, ללא הגבלה, דרך האימייל. אנחנו נוכל להמציא לך הודעות לכתובת האימייל או למספר הטלפון לפי הפרטים ליצירת קשר שמסרת לנו בזמן הרישום. הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. אין דבר בהסכם זה היוצר כל סוכנות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין בעלי האתר או מסמיך אותך לפעול מטעמנו. בעלי האתר רשאים להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תנאי שימוש אלה, , וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם. כל הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל.